• Sugeng Rawuh

  Statistik

  Tembang Maskumambang & Mijil


  Para leluhur ing jaman rumiyin menawi maringi pitutur dhateng lare alit utawi para mudha dipunwujudaken tembang utawi kidung. Ingkang kathah wujud tembang macapat.Ing ngandhap punika sekar macapat anggitanipun panjenenganipun Ja’far Sodiq (Sunan Kudus).


  1. Maskumambang menika saking kalih tembung: Mas tembung menika asalipun saking Premas tegesipun Punggawa wonten tata cara Shamanistis (Pangucap mantra kanthi nembang kalih kembang sesaji). Kumabang saking tembung ambang pikantuk seselan -um- lan panambang Ka- ingkang tegesipun ngapung, kamwang / kembang. Wonten Serat Purwaukara, Maskumambang tineges ulam toya (iwak kali), sahengga dipunsyarat kanthi gambar iwak nglangi.
  Watak tembang punika: nelangsa
  Kanthi guru wilangan, lagu lan gatra: [ 12i, 6a, 8i, 8a ] {4}


  Sekar Maskumambang Laras Pelog Pathet Nem

  Ke - lek ─ ke - lek bi - yung si - ra a - neng ngen - di,

  eng - gal tu - lung a - na,

  a - wak - ku ke - cem - plung wa - rih,

  gu - la - ge - pan wis meh pe - jah.


  Tegesing tembung:
  Kelek-kelek : pindhane swara kuthuk
  Biyung sira : ibumu, simbokmu
  Warih : banyu, toya ana blumbang.
  Gulagepan : megap-megap (keblebeg banyu), angel anggone guneman
  Pejah : mati

  Dene tembang Maskumambang kasebut ngemu pitutur luhur: wong sing kahanane megap-megap durung kober/bisa tobat mulane njaluk pitulungan supaya dientaske saka panguripan/warihe.


  2. Mijil tegesipun medhal, tembung menika wonten sesambetan sinonim kalian lawang boten tegesipun pintu lho, ananging jenising kembang kang gandanipun arum basa latin: Heritiera littoralis
  Watakipun tembang punika: asih, tresna
  Kanthi guru wilangan, lagu lan gatra: [ 12i, 6o, 10e, 10i, 6i, 6u ] {6}


  Sekar Mijil Laras Pelog Pathet Barang


  De - da - la - ne gu - na la - wan sek - ti,

  ku - du an - dhap a - sor,

  wa - ni nga - lah lu - hur we - ka - sa - ne,

  tu - mung - kul - a yen di - pun du - ka - ni,

  ba - pang den sim - pang - i,

  a - na ca - tur mung - kur.


  Tegesing tembung:
  Guna : paedah, pinter
  Sekti : wicaksana, jembar wawasane
  Andhap asor : tatakrama ing pasrawugan ngajeni bekti marang: Allah, rosul, wong tuwa, guru, pimpnan. ora gumedhe/sombong
  Wani ngalah : mawas dhiri / instropeksi. Bisa rumangsa (ora ruangsa bisa)
  Wekasane : pugkasan, wasana


  Tumungkul : ndingkluk, nggatekake
  Duka : pitutur keras, wigati
  Bapang : batantah-bantahan, pasulayan, tujuan tumindak sing ora becik diadohi/disingkiri.
  Catur : guneman/omongan rerasan ala/ngrumpi, ngundhamana / menghujat.


  Dene tembang Mijil kasebut ngemu pitutur luhur: Wong kepengin pinter lan manfaat (ngudi kautaman) kudu: 1) andhap asor, ora sombong, 2) gelem ngalah, 3) tawandhuk, ndhingkluk nggatekake yen dipundukani/kandani kang becik.
  .

  0 komentar:

  Popular Posts

  Main Menu

   

  Blog Indonesia

  blog-indonesia.com

  Perlindungan Blog

  Para Rawuh

  free counters

  Samenika Tabuh

  Chafid Ibnu Abdillah SMP 2 Taman Pemalang

  Buwana